Mat á skólastarfi

Samkvæmt lögum um grunnskóla 91/2008 35. gr.- 38. gr. er gert ráð fyrir bæði innra og ytra mati og eftirliti á gæðum starfs í grunnskólum. Með innra mati er átt við sjálfsmat stofnunar, unnið af starfsmönnum hennar með þátttöku foreldra og nemenda eftir því sem við á. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum s.s sveitarfélögum og/eða menntamálaráðuneyti.
Í skólanámskrá Kelduskóla koma fram markmið skólans, stefna, framtíðarsýn og hlutverk sem mótar daglegt starf skólans. Við sjálfsmat skólans er leitast við að meta flesta þætti skólastarfsins í samstarfi við starfsfólk, foreldra og nemendur. Fyrir hvert skólaár er unnin umbótaáætlun sem markar helstu áhersluatriði skólastarfsins og þróunarverkefni.
Megintilgangur sjálfsmatsins er að kanna hvort starf skólans sé í samræmi við þá stefnu og þau markmið sem skólinn hefur sett sér að vinna eftir.
Matið er byggt á niðurstöðum úr samræmdum könnunarprófum, ýmsum skimunum, Olweusarkönnun, skólapúlsinum, mati tengdu innleiðingu byrjendalæsis og orð af orði. Einnig viðhorfakönnunum sem lagðar eru fyrir foreldra og starfsfólk annað hvert ár af SFS sem og niðurstöðum af matsfundi starfsfólks í júní. Þar eru teknir fyrir ákveðnir þættir tengdir umbótaáætluninni, mati starfsfólks á ýmsum viðburðum skólastarfsins, niðurstöður úr foreldra-og nemendaviðtölum og niðurstöður úr starfsmannasamtölum.

Umbótaáætlun

Prenta | Netfang